Náklady exekuce podle exekučního řádu

Exekuce neboli vymáhání již vykonatelného rozsudku soudu je, podobně jako jiné právnické činnosti, vykonávána úplatně. Exekutorské úřady, které se výkonem exekucí zabývají, jsou soukromoprávní jednotky, kterým ale byla svěřena státem tato speciální pravomoc.

V zásadě tak nejsou financovány z veřejných rozpočtů a musí se “uživit samostatně”. V článku si ukážeme, kde jsou náklady exekuce upraveny, kdo je hradí a v jaké výši se mohou orientačně pohybovat.

Platná právní úprava

Náklady exekuce jsou upraveny v exekučním řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), v paragrafu 87 a následujících. Již úprava § 87 odstavce 1 napoví, že sem spadá zejména: odměna exekutora, náhrada paušálně určených a účelně vynaložených hotových výdajů nebo náhrada za ztrátu času při exekuci.

Právo na náhradu nákladů

Obecně platí, že oprávněný (tj. věřitel) má právo po povinném (tj. po dlužníkovi) požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů k vymáhání nároku neboli dluhu.

Pokud bylo v konkrétním případě potřeba uhradit zálohu na náklady exekuce, pak i částka uhrazená exekutorovi tímto způsobem bude oprávněnému nahrazena. To však podle zákona neplatí, pokud byla náhrada nákladů exekuce uložena oprávněnému, což by bylo upraveno v usnesením exekutora nebo rozsudkem soudu.

Náklady exekuce (vč. nákladů oprávněného) vymáhá exekutor společně s jistinou dluhu, za předpokladu, že jde o peněžitý dluh. Je třeba si uvědomit, že dlužná částka a náklady exekuce nejsou tatáž částka, byť ji vymáhá typicky ten samý exekutor u téhož dlužníka.

Jednotlivé položky tvořící náklady exekuce

Na následujících řádcích si podrobněji uvedeme, z jakých součástí se může skládat celková částka nákladů exekuce.

Odměna exekutora je upravena v § 90 a následujících exekučního řádu. Může jít o jednu z hlavních částí nákladů. Odměna je dána vyhláškou č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, ve znění pozdějších předpisů (dále v článku jen “vyhláška).

Tedy nejde přímo o exekuční řád, který na tuto vyhlášku pouze odkazuje. Odměna se liší v závislosti na daném úkonu. Například do hodnoty 3 milionů Kč vymáhané částky činí odměna 15 % z této sumy. Nebo v jiném případě odměna exekutora činí 10 000 Kč za vyklizení každé nemovitosti.

Náhrada paušálně určených (respektive účelně vynaložených hotových výdajů) se platí, pokud není uvedeno jinak, v paušální částce 3 500 Kč (dle § 13 výše zmíněné vyhlášky). V této částce mají být zahrnuty zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné a jiné výdaje, které exekutor platí hotově v rámci výkonu exekuce.

Náhrada za ztrátu času při exekuci se počítá například za cestu exekutora mimo adresu úřadu, nejvýše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora a zpět. Za každou započatou čtvrthodinu pak náhrada činí 50 Kč, což je vzhledem k současné cenové hladině spíše symbolická částka. Upravena je v § 14 vyhlášky.

Náhrada za doručení písemností je upravena v § 15 vyhlášky. Paušálně je určena jako položka ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Opět jako výše platí, že jde sice o nenulovou položku, ale reálně v současnosti náhrada skutečné náklady nepokryje, vzhledem k tomu že se cena doporučené zásilky pohybuje mezi 60 a 70 korunami.

Náhrada nákladů správce závodu a správce nemovité věci je upravena v jiné vyhlášce. Konkrétně jde o vyhlášku č. 485/2000 Sb., o výši odměny správce obchodního závodu a správce nemovité věci. Výpočet zde pro jeho složitost nebudeme vypisovat, ale uveďme, že činí dle této vyhlášky nejméně 5 000 Kč. Může se pohybovat v řádu nižších desítek tisíc korun.

Nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty, pokud je exekutor plátce DPH podle zvláštního zákona, který také blíže upravuje podmínky, za kterých se stanete plátci DPH.

Modelový příklad nákladů exekuce

Ukažme si nyní jeden modelový příklad, na kterém uvidíme, jaké jsou přibližné náklady jedné exekuce.

Počítejme s exekucí vedené vůči dlužníkovi na částku 100 000 Kč. Odměna exekutora bude stanovena na 15 000 Kč (sazba 15 %). Připočtěme k tomu odeslání celkem 5 písemností (dopisů), za celkem 250 Kč. Přidejme ještě náhradu za ztracený čas – 500 korun – a náhradu paušálních výdajů 3 500 korun. Dohromady nám tak vychází náklady za “stotisícovou exekuci” na částku 19 250 Kč. Upozorňujeme, že jde pouze o modelový příklad a reálné náklady se mohou lišit s ohledem na konkrétní případ.

Tip na další informace: Víte, že zjistit, zda někdo má nějaké exekuce, je možné online a pro libovolnou osobu nebo firmu? Není k tomu třeba ani ověření totožnosti, ani plná moc kontrolované osoby. Zjistit více je možné v článku Vyhledávání exekucí.