Srážky ze mzdy (souběh více exekucí)

Podle statistik existuje velká část dlužníků v České republice, vůči kterým současně běží více než jedno exekuční řízení. Podívejme se blíže na problematiku srážek ze mzdy právě v takovém případě. Jak se bude postupovat a které pohledávky mají přednost?

Srážky ze mzdy upravuje občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., dále jen “OSŘ”) v § 276 a následujících. Srážky se provádějí z čisté mzdy. Zaměstnanec srážky přehledně uvidí na své výplatní pásce, kde musí být tato položka uvedena. Zaměstnavatel odvede strženou částku oprávněnému.

Pořadí pohledávek

Obecně podle zákona platí, že pohledávky mají určené pořadí. Nejjednodušší je rozdělení na přednostní a ostatní, tj. “nepřednostní”.

Mezi přednostní pohledávky patří podle § 279 odst. 2 OSŘ zejména tyto pohledávky (pro zjednodušení neuvádíme všechny): pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a další.

Tyto uvedené přednostní pohledávky se uspokojují ze dvou třetin čisté mzdy. Podrobněji si princip ukážeme v následující kapitole. Zjednodušeně řečeno, přednostní pohledávky se uspokojují dříve a ve větším rozsahu.

Srážky ze mzdy vs. částka, která dlužníkovi nelze zabavit

Ačkoli to nemusí být zejména dlužníkům na první pohled patrné, existuje zákonem daná peněžitá částka, kterou nelze nikdy zabavit. Povinný si z této částky zejména obstarává základní potřeby sobě a své rodině. Mezi takové potřeby patří hlavně náklady na bydlení a potraviny. Pro úplnost dodejme, že přesnou částku takzvaného životního minima určuje zákon o životním a existenčním minimu ve spojení s nařízením vlády, kde je vždy upravena aktuální výše této částky.

Srážky ze mzdy a přednostní / nepřednostní pohledávky – modelový příklad

Uveďme si modelový příklad, jak probíhají srážky ze mzdy, má-li někdo více exekucí, z nichž některé jsou přednostní.

Dlužník pan Novák má čistý příjem  21 000 Kč měsíčně (v tomto případě čistou mzdu, po odečtení nezabavitelné částky). Tuto částku rozdělíme dle zákona na třetiny – vyjdou nám tři pomyslné “hromádky” po 7 tisících korunách.

Vůči panu Novákovi byla (z pohledu oprávněné osoby) úspěšně vedena exekuce na výživné jeho nezletilých dětí, které měl z prvního manželství. Celková dlužná částka činí 40 000 Kč. Protože jde o pohledávku na výživném, je vymáhána přednostně. V tomto modelovém případě to znamená, že panu Novákovi bude možné strhnout až 14 000 Kč (neboli 2 třetiny čistého příjmu). K plnému splacení dojde do tří měsíců, a to za předpokladu, že se panu Novákovi mezitím nesníží čistý příjem nebo naopak nezvýši nezabavitelná částka (např. by se mu narodilo dítě).

Do výše uvedené situace přidejme druhý souběžný dluh ve výši 40 000 Kč z nesplaceného spotřebitelského úvěru. I zde byl exekuční návrh uplatněn úspěšně a má dojít k vymáhání částky. Nicméně nejde o přednostní pohledávku jako v případě výživného. Oprávněná osoba tak bude muset počkat, než dojde k uspokojení přednostní pohledávky a následně bude možné i tento druhý dluh vymáhat. Strhávat se ale bude částka “pouze” z jedné třetiny (zde 7 000 Kč), opět s odkazem na to, že nejde o přednostní pohledávku. Tedy ve výsledku bude trvat dvakrát déle, celkem 6 měsíců, než dojde k úplnému splacení dluhu.

Doporučený článek: Jedním ze základních předpokladů pro řešení dluhů, resp. exekucí je mít přehled o všech závazcích. Jednak usnadňuje naplánování umořování dluhu, jednak se eliminuje riziko nějaké nevědomé exekuce, vlivem čehož by se dlužná částka mohla výrazně navýšit. Zkontrolovat sebe i libovolnou osobu je přitom velmi snadné. Postup, jak na to, je popsán v článku Výpis z rejstříku dlužníků.